ธาตุไม้

ธาตุไม้ ธาตุไม้มีพลังที่ส่งเสริมให้มีความรู้ความสามารถในการที่จะดำเนินการได้หลายๆอย่างโดยไม่มีขีดจำกัด มีความคิดที่สร้างสรรค์ เป็นนักบริหารที่ดีเยี่ยม มีความเชี่ยวชาญในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี อีกทั้งยังมีวาทะศิลป์ในการพูดคุยเจรจาหรือพูดโน้มน้าวจิตใจผู้อื่น ทำให้เกิดความคล้อยตามจนเกิดความศรัทธา มีความเชื่อถือจนอยากที่จะเข้ามาร่วมงาน ร่วมธุรกิจด้วย มีความคล่องตัวสูง จึงทำให้รู้จัก ปรับตัวเข้าสังคมเก่ง กว้างขวาง มีคนรู้จักมาก เสมือนหนึ่งต้นไม้ที่แตกกิ่งก้านสาขาออกไป ในบางอารมณ์ก็มีความอ่อนไหวเสมือนต้นไม้ ที่เอนลู่ไปตามลม จึงเหมาะกับสินค้าที่เกี่ยวกับต้นไม้มงคลชนิดต่างๆ

แสดง 6 รายการ